Campus Den Haag

De toelatingseisen voor Bestuurskunde.

Bestuurskunde

Aantal en aard van de toetsen
Er kunnen maximaal vier toetsen worden opgelegd in: Nederlands, wiskunde C, Engels en geschiedenis. De Colloquium Doctum commissie adviseert op grond van vooropleiding en relevante werkervaring of de aanvrager getoetst zal worden en zo ja in welk(e) vak(ken).

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

  • Nederlands: staatsexamen VWO

  • Wiskunde C: staatsexamen VWO

  • Engels: staatsexamen VWO of IELTS (alleen academische modules, minimaal 6.0) of TOEFL (internet based, minimaal 79/80)

  • Geschiedenis: men moet blijk geven van kennis van de vaderlandse en algemene geschiedenis in de twintigste eeuw (vanaf 1914). Er wordt verwacht dat men op de hoogte is van actuele gebeurtenissen. Hiervoor zal een mondeling examen afgenomen worden.

Aanmelddeadline
De deadline is 15 oktober.
 
Procedure
Nadat is vastgesteld óf en hoeveel toetsen vereist zijn, dient u voorafgaand aan deze toetsen eerst een gesprek te hebben met de studieadviseurs om uw motivatie en geschiktheid te bespreken. Neem hiervoor contact op via: studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl. De studieadviseurs kunnen u adviseren of deze studie bij u past. Dit advies is verder niet bindend. Het gesprek dient bij voorkeur uiterlijk 15 december plaats te vinden ivm de aanmelddeadline voor de staatsexamens van DUO (zie hieronder).

Als de aanvrager besluit de Colloquium Doctum-procedure door te zetten, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het behalen van de opgelegde examens. De kosten van deelname aan de staatsexamens en andere toetsen zijn voor rekening van de aanvrager. Meer informatie over het deelnemen aan een staatsexamen is te vinden via DUO. Let op: u kunt zich alleen via DUO aanmelden voor de staatsexamens en de deadline voor aanmelding is 1 januari (zie website verder voor de meest geüpdate informatie)! Voor Engels kan hier meer informatie gevonden over IELTS en TOEFL.

Voor de mondeling van Geschiedenis dient de aanvrager een afspraak te maken met de betrokken docent. De contactgegevens krijgt u nadat u een toelatingsbesluit tot het Colloquium Doctum heeft ontvangen.

Let op: de Universiteit Leiden biedt géén onderwijs aan ter voorbereiding op bovengenoemde Colloquium Doctum examenonderdelen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van het onderwijs via instellingen als de LOI, het NTI en de NHAof een avondschool voor volwassenen, zoals het ROC Leiden.

Van elk vak dat u gehaald heeft dient u een gewaarmerkte kopie van het certificaat in te leveren bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden:

Admission Office
Gravensteen
Pieterskerkhof 6
2311 SR Leiden

Nadat u alle opgelegde toetsen heeft behaald, krijgt u een nieuwe beschikking over toelating waarmee u zich kunt inschrijven voor de bacheloropleiding waarvoor u een verzoek om toelating heeft ingediend.

Verdere bepalingen
Het wordt aangeraden om vóór de indiening van een verzoek contact op te nemen met de studieadviseur. De toetsen moeten worden afgelegd binnen één jaar na dagtekening van de facultaire brief, waarin aan de aanvrager de inhoud van het colloquium doctum is meegedeeld,  maar vóór 1 september van het collegejaar waarin gestart kan worden met de opleiding. Wanneer voor alle opgelegde toetsen een voldoende resultaat is behaald, is de aanvrager voor het colloquium doctum geslaagd.

Contact
studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 05-09-2017