Sociale wetenschappen

De toelatingseisen en de opgegeven toetsen verschillen per opleiding.

Culturele antropologie/ontwikkelingssociologie

Aantal en aard van de toetsen
Er kunnen ten hoogste vier toetsen worden opgelegd: in wiskunde, Engels, maatschappijleer en geschiedenis. Als de aanvrager hierom vraagt, kan een gesprek plaatsvinden voordat de toetsen worden vastgesteld. Alle tentamens worden mondeling afgenomen, na rechtstreekse telefonische afspraak van de student met de betrokken docent.

Factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd, hangt in de eerste plaats af van de genoten vooropleiding. Daarnaast kunnen ook werkervaring en ervaring in het buitenland mede bepalend zijn. Het aantal toetsen dat bij een bepaald opleidingsniveau wordt geëist, is niet vastgelegd, maar in het algemeen wordt de volgende verdeling als leidraad genomen:

 • opleiding op havo-niveau: 2-3 toetsen
 • opleiding op mavo/mbo-niveau: 4 toetsen
De aanvrager krijgt in ieder geval vrijstelling voor die toetsvakken, waarin al een vwo-certificaat is behaald. Alle tentamens worden mondeling afgenomen, na telefonische afspraak met de student, rechtstreeks met de betrokken docent.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:
 • Geschiedenis
  Literatuurlijst:
  Mak, G. (2003 – pocketversie) Hoe God verdween uit Jorwerd.
  Mak, G. (2003 – midprice versie) De eeuw van mijn vader.
  Wolf, E. (1992 of latere druk) Europe and the People without History (Berkely/Los Angeles/London, University of California Press).
  Ulrich, H. (2001) De 20ste eeuw in een notendop (Amsterdam, Prometheus Groep)

  Examinator: Dr. J. Jansen, e-mail: jansenj@fsw.leidenuniv.nl  
  tel.: 071-527 4673.
  N.B.  Neem voordat u met de bestudering van deze boeken begint contact op met dr. J. Jansen om de wijze van bestuderen te bespreken.

 • Maatschappijleer
  Literatuurlijst:
  Hart, J. ‘t (red.) 2003 Wat is een Nederlander (Amsterdam, Meulenhoff/Volkskrant).
  Porter, R. (2003) Blood and Guts – A Short History of Medicine (Penguin Books).
  Sarti, R. 2004 Thuis in Europa – Wonen, eten en kleden in Europa van 1500 tot 1800 (Rotterdam, Donker).
  Shadid, W.A. 1998. Grondslagen van de Interculturele communicatie (Alphen a/d Rijn, Kluwer). Examinator: Dr. J. Jansen, e-mail: jansenj@fsw.leidenuniv.nl ; tel.: 071-527 3996.
  N.B.  Neem voordat u met de bestudering van deze boeken begint contact op met dr. J. Jansen om de wijze van bestuderen te bespreken.

 • Wiskunde
  Stof van het Wiskunde A1 pakket voor VWO (profiel Cultuur en Maatschappij). Eventueel te bestuderen uit het Cursusboek Wiskunde A1 "Van rechte lijn naar normale kromme" (2004), uitgegeven door het James Boswell Instituut te Utrecht (030 - 253 86 66);
  e-mail:james.boswell@jbi.uu.nl.
  Het James Boswell Instituut verzorgt ook wiskunde cursussen. Examinator: Drs. Igor Boog, e-mail i.boog@fsw.leidenuniv.nl ; tel.: 071-527 6606; Pieter de la Court gebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden , room number 3A40

 • Engels
  Passieve en actieve kennis van het Engels op het niveau van het eindexamen VWO. Een Engelse tekst (een deel van een hoofdstuk uit één van de boeken die tot de verplichte propedeuse literatuur behoren) moet naar het Nederlands worden vertaald. Er wordt niet op fraai Nederlands gelet, maar de inhoud en bedoeling van de Engelse tekst moet goed begrepen en helder weergegeven worden. Daarna volgt een kort gesprek in het Engels. Examinator: Dr. R.Saptari, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.
  Tel. 071 – 527 3472, e-mail: rsaptari@fsw.leidenuniv.nl
Wijze van toetsing
De toetsen worden individueel afgenomen, meestal mondeling. De aanvrager moet hiervoor zelf een afspraak maken met de toetsafnemer.

Verdere bepalingen
Nadat de colloquium doctum-eisen aan de aanvrager bekend zijn gemaakt, moeten de toetsen binnen één jaar afgelegd zijn. Elke toets kan éénmaal herkanst worden. Men is alleen voor het colloquium doctum geslaagd, wanneer er voor alle opgelegde toetsen een voldoende resultaat is behaald. Toetsen waarvoor een voldoende is behaald, blijven onbeperkt geldig. Alle toetsen moeten afgelegd zijn voor 1 september van het jaar, waarin de aanvrager met de studie wil beginnen.

Contactpersoon
Drs. N.Osterhaus-Simic, onderwijscoördinator
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
071 527 34 50 / 34 51
E-mail nosterhaus@fsw.leidenuniv.nl

Pedagogische wetenschappen

Aantal en aard van de toetsen
Er kunnen maximaal drie toetsen worden opgelegd: wiskunde, Nederlands en Engels.

Factoren die meespelen
Het aantal toetsen dat wordt opgelegd, hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding.

Inhoud van de toetsvakken
Toetsing in één of meer van de volgende vakken:

 • Engels. Voor kandidaten met een Nederlandse vooropleiding: Engelse leesvaardigheid op het niveau van het VWO-examen (B 2). Voor kandidaten met een niet-Nederlandse vooropleiding: TOEFL 90 of IELTS 6.5; 
 • Nederlands op het niveau van het VWO-examen. Voor kandidaten met een niet-Nederlandse vooropleiding: Dutch (5 en 6), zoals aangeboden door het Talencentrum van de Universiteit Leiden;
 • Wiskunde C op het niveau van het VWO-examen.
   
Verdere bepalingen
De toetsen moeten worden afgelegd binnen één jaar na dagtekening van de facultaire brief, waarin aan de aanvrager de inhoud van het colloquium doctum is meegedeeld. Een toets mag maar éénmaal herkanst worden en wel binnen datzelfde jaar. Zodra de kandidaat is geslaagd voor de opgelegde toets(en), moet het bewijs daarvan opgestuurd worden naar het Admissions Office van de Universiteit Leiden.  

Strikte deadline
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen hanteert een strikte deadline voor de ontvangst en behandeling van toelatingsverzoeken. Het complete dossier met alle verplichte documenten dient in ons bezit te zijn uiterlijk 1 november in het studiejaar voorafgaand aan het jaar waarin de kandidaat wil starten met de opleiding. Incomplete dossiers of dossiers die na deze datum zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.
 
Contactpersonen
Mw. drs. C.W.M. Nelissen
071 527 40 32 
Nelissen@fsw.leidenuniv.nl

Politicologie • Internationale Politiek • International Relations and Organisations

Aantal en aard van de toetsen
Er kan voor maximaal drie vakken bewijs van toetsing worden opgelegd: wiskunde, geschiedenis en Engels. Voor aankomende studenten uit het buitenland geldt dat daarnaast meestal een toets Nederlands wordt opgelegd voor Politicologie en Internationale Politiek.

Factoren die meespelen
Voor het toelatingsonderzoek worden studenten ook beoordeeld op basis van de volgende criteria: a. ten minste havo-diploma en b. enige jaren relevante werkervaring. Het precieze aantal bewijzen van toetsing dat wordt vereist hangt voornamelijk af van de genoten vooropleiding. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van één of meerdere van de hierboven geformuleerde eisen.

Inhoud van de toetsvakken
De eisen die worden gesteld aan de vakken waarvan een bewijs van toetsing moet worden ingediend zijn als volgt: Voor Politicologie en Internationale Politiek (Leiden):

 • Wiskunde C VWO certificaat (of equivalent)
 • Geschiedenis VWO certificaat (of equivalent)
 • Engels VWO certificaat / of IELTS 6.0/TOEFL IBT 79

Voor International Relations and Organisations (Den Haag):
 • Wiskunde C VWO certificaat (of equivalent)
 • Geschiedenis VWO certificaat (of equivalent)
 • Engels VWO certificaat/ of IELTS overall 6.5, en op alle onderdelen ten minste 6.0/TOEFL Overall 90 en op alle onderdelen ten minste 20/ Cambridge CAE Overall grade C/180 en op alle onderdelen een score van 169 of hoger. Studenten met een Nederlands VWO-diploma, een Engelstalig Internationaal Baccalaureate diploma, een EB diploma met Engels als taal 1 of met een Engelstalig diploma behaald in de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Groot-Brittannië of Ierland worden beschouwd als voldoende taalvaardig in de Engelse taal.
Wijze van toetsing
Aanvragers dienen zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de gevraagde bewijzen van toetsing. Dat kan bij diverse opleidingsinstituten in Nederland.

Indiening
Toelatingsverzoeken met alle verplichte documenten dienen uiterlijk 1 april te worden ingediend voorafgaand aan het academisch jaar waarin de kandidaat wil starten met de opleiding. Incomplete dossiers of dossiers die na deze datum zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen. De toelatingsverzoeken kunnen via de gebruikelijke digitale weg worden ingediend.

Contactpersoon
Dhr. Dr. J.P. Vollaard
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
vollaard@fsw.leidenuniv.nl

Psychologie

Aantal en aard van de toetsen
Het maximum aantal op te leggen toetsen bedraagt drie. Doorgaans wordt een toets wiskunde opgelegd en daarnaast eventueel toetsen Engels en/of biologie. Voor aankomende studenten uit het buitenland geldt dat daarnaast meestal een toets Nederlands wordt opgelegd. Indien de aanvrager hierom verzoekt, kan een gesprek plaatsvinden alvorens de toetsen worden vastgesteld.

Factoren die meespelen
De studieadviseur adviseert op grond van vooropleiding en relevante werkervaringen of de aanvrager getoetst zal worden, en zo ja in welk(e) vak(ken).

Inhoud van de toetsvakken 
De eisen die gesteld worden aan de vakken waarin een toets moet worden afgelegd, zijn als volgt:

 • Wiskunde
  Vereist is kennis van de elementaire wiskunde (o.a. logaritmen, verzamelingen, meetkunde, functies, parabool, differentiëren en integreren, frequenties, kansrekening). Ter voorbereiding op de toets kan men een cursus volgen. De cursus wordt één keer per jaar gegeven van januari - april. Er is een aparte brochure verkrijgbaar waarin alle informatie met betrekking tot de wiskunde-toets en de cursus is terug te vinden. Hierin staan ook de vaste toetsdata vermeld (deze brochure is ook te raadplegen via toelating bacheloropleiding Psychologie.

  Aan de toets zijn kosten verbonden. Het afleggen van de toets kost € 276,- Voor dit bedrag kan men ook de cursus volgen (de cursus is niet verplicht, de toets wel). Hier komt nog bij ongeveer € 60,- voor de literatuur die bij de cursus gebruikt wordt, plus kosten voor een rekenmachine die kan machtsverheffen en worteltrekken. Een grafische rekenmachine is toegestaan, maar niet verplicht.
   
 • Engels
  Vereist is een passieve kennis van de engelse taal op het niveau van het VWO-eindexamen. Het gaat om leesvaardigheid en uitdrukkelijk niet om spreekvaardigheid. Er bestaan twee verschillende toetsen: 
  • Voor studenten uit het buitenland:
   Engels IELTS: Een toets die wordt afgenomen door het talencentrum   
  • Voor studenten uit Nederland:
   CD-Engels: De toets bestaat uit een gesprek van 30 minuten, naar aanleiding van twee artikelen. De toets valt onder auspiciën van het Talencentrum. De kosten voor de toets zijn Є 85,-.De toets bestaat uit open-vragen (dus geen multiple-choice).
    
 • Biologie
  Vereist wordt elementaire kennis van mens- en dierkunde. De schriftelijke toets (essay-vragen) wordt afgenomen door prof. dr. H.A.M Middelkoop. Men dient hiervoor een afspraak te maken via mw. mw. A. Breugem, tel: 071-5273627, e-mail abreugem@fsw.leidenuniv.nl.
  De volgende literatuur dient bestudeerd te worden:
  1. Biologie voor jou. Handboek VWO B1.            ISBN: 90 208 5358 9.
  2. Biologie voor jou. Handboek VWO B2, deel 1. ISBN: 90 208 9619 9.
  3. Biologie voor jou. Handboek VWO B2, deel 3. ISBN: 90 208 5386
  4. Bij de boeken behoort een antwoordenboek: (optioneel)
  1. ISBN: 90 208 5359 7 2. ISBN: 90 208 0170 8 3. ISBN: 90 208 5387 2
  Het materiaal wordt uitgegeven door Uitgeverij Malmberg.
   
Wijze van toetsing
De toetsen worden, met uitzondering van wiskunde, individueel afgenomen. De toets voor wiskunde valt op een vastgestelde datum. De toetsen voor Engels en Biologie worden afgenomen na een individuele afspraak.
 
Deadline
De opleiding Psychologie hanteert een deadline voor de ontvangst en behandeling van toelatingsverzoeken. Als je in het collegejaar 2016-2017 wilt starten met de opleiding Psychologie, dan dient het complete dossier met alle verplichte documenten uiterlijk 1 december 2015 in ons bezit te zijn.
  
Verdere bepalingen
De toetsen moeten worden afgelegd binnen één jaar na dagtekening van de facultaire brief, waarin aan de aanvrager de inhoud van het colloquium doctum is meegedeeld. Het is slechts éénmaal toegestaan om een toets die onvoldoende is afgelegd te herhalen en wel binnen datzelfde jaar. Zodra men is geslaagd voor de opgelegde toetsen en de faculteit hiervan op de hoogte is gesteld, wordt er vanuit de faculteit een gunstig advies m.b.t. de toelating gestuurd naar het College van Bestuur. Van dit advies wordt een kopie aan de betrokkene gezonden. Voor de opleiding Psychologie geldt een Numerus Fixus. Dit betekent dat een beperkt aantal studenten wordt toegelaten. Als er meer belangstellenden zijn wordt er geloot. Als men het Colloquium Doctum heeft gehaald, kan men deelnemen aan de loting. Het behalen van het Colloquium Doctum impliceert dus niet dat men dan ook direct geplaatst is !      

Contactpersoon
Dr. J. van Rooij, studieadviseur               
Wassenaarseweg 52,
kamer 2A55               
2333 AK Leiden
Telefoon 071 527 36 08, b.g.g. 527 36 06
E-mail rooij@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 16-11-2017